ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี


นายสมชาย เจ๊ะวังมา

รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

 


นายสุรศักดิ์  จำปี
นักประชาสัมพันธ์


นายมารุต กอเซ็มมูซอ  
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์นางสาวนัยนา  หมัดอะด้ำ  
ฝ่ายการเงินว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์  ปรียากร
 
ฝ่ายบุคลากร


นางโสภา นิลขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวกิติมา บัวเจริญ
ฝ่ายบัญชี


นายปราโมทย์ วรประวัติ
พนักงานขับรถ


นางมาลัย รอมาลี
แม่บ้าน