คณะทำงาน

 1. รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร
 2. รศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์
 3. ผศ.ดร.สุชาติ  เศรษฐมาลินี
 4. ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
 5. ดร.อณัส  อมาตยกุล
 6. รศ.เสาวนีย์  จิตต์หมวด
 7. นายบรรจง  บินกาซัน
 8. นายนิติ  ฮาซัน
 9. นายราชันย์  กามีฮา
 10. นายจิรภัฏ  ฤกษ์มณีรัตน์
 11. นายพงษ์ศักดิ์  ฉายสุวรรณ
 12. นายภักดี  มะแอ
 13. นายสุริยา  ส่าเหล็ม

คณะทำงานภาคใต้

 1. ดร.มะรอนิง  สาแลมิง
 2. ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ
 3. นายปริญญา  ประหยัดทรัพย์
 4. นายสมาน  ดือราแม
 5. นายเจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์
 6. นายอาหมัดกาแม แวมูซอ
 7. นายมัสลัน  มาหะมะ
 8. นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล
 9. นายมูฮัมมัดอายุป ปาทาน