คณะที่ปรึกษา

 1. นายธีรศักดิ์  สุวรรณยศ
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอกนคร ทนุวงษ์
 3. รศ.ดร.อารง  สุทธาศาสน์
 4. นายแพทย์มนัส  วงศ์เสงี่ยม
 5. ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
 6. นายอนุมัติ  อาหมัด
 7. นายรอฮีม  นิยมเดชา
 8. นายอับดุลอาซีซ  เจ๊ะมาหมะ
 9. นายปรีดา  เชื้อผู้ดี
 10. นายพงศ์ศักดิ์  สาโรวาท
 11. นายพรางกูร  วงศ์ลือเกียรติ
 12. นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง
 13. นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน
 14. นายสุรินทร์  วรรณา
 15. นายวิจิตร  วิชัยสาร
 16. นายยุบ  ปาทาน
 17. นายสะเบด  หลีเหร็ม
 18. นายโกมินทร์  ศรีสนิทวงศ์

คณะที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 1. นายสุขเกษม  โยธาสมุทร
 2. นายณรงค์  วงศ์สุมิตร
 3. นายฮุสนี  ฮาหมัด
 4. นายวิรัตน์  มินทราศักดิ์

คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

 1. นายนิพนธ์  ฮะกีมี
 2. พ.ต.อ.ไพจิตร  ศรีคงคา
 3. นายซันมาน  เหมมานะ
 4. นายวิฑูรย์  ศรีวิโรจน์
 5. นายกิจจา  อาลีอิสเฮาะ
 6. นายอารีย์  พิทักษ์คุมพล