ดาวน์โหลดปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440/พ.ศ.2562

เวลาปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440/ พ.ศ.2562
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/drive/folders/1Qhstpl3bPFqLn419mu0Y7Vhb3IBpcGcK?usp=sharing