1.  คณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ฝ่ายนิติศาสตร์อิสลาม

 1. นายสันติ   เสือสมิง (ประธานคณะอนุกรรมการฯ)
 2. นายจีรวัฒน์  วิทยานนท์ (อนุกรรมการฯ)
 3. นายสันติ  และเยาะ (อนุกรรมการฯ)
 4. นายอุดมเดช  เด็ดดวง (อนุกรรมการฯ
 5. นายโรสิต  ม่วงดี (อนุกรรมการฯ)
 6. นายจักรกฤช  มานน้อย  (อนุกรรมการฯ)
 7. นายปฏิภาณ  หนูรัก (อนุกรรมการฯ)
 8. นายลักษณันท์  คุรุสวัสดิ์  (อนุกรรมการฯ)
 9. นายปราโมทย์  มีสุวรรณ  (อนุกรรมการฯ)
 10. นายคารม  ลาตีฟี  (อนุกรรมการฯ)
 11. นายสมชาย  เจ๊ะวังมา (อนุกรรมการและเลขานุการฯ)
 12. นายนิมิตร  เลาะมะ  (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ)

2. คณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ฝ่ายดาราศาสตร์

 1. พลเรือเอก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นคร  ทนุวงษ์  (ประธานคณะอนุกรรมการฯ)
 2. นายสันติ  เสือสมิง  (อนุกรรมการฯ)
 3. รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง  (อนุกรรมการฯ)
 4. นายศราวุธ ศรีวรรณยศ  (อนุกรรมการฯ)
 5. นายปิยะณัฐ  ศรีสง่า  (อนุกรรมการฯ)
 6. นายอุดม  มีฮะ  (อนุกรรมการฯ)
 7. นายรอยาลี  มามะ  (อนุกรรมการฯ)
 8. นายวินัย ทับโทน   (อนุกรรมการฯ)
 9. เรือโท สัณหณัฐ  อิสมาแอล  (อนุกรรมการฯ)
 10. เรือโท วีรศรุต  ถนอมวงษ์  (อนุกรรมการฯ)
 11. นายสุธรรม  บุญมาเลิศ  (อนุกรรมการและเลขานุการฯ)
 12. นายสมชาย  เจ๊ะวังมา    (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ)