14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไทองค์ราชัน” รุ่นที่ 58  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชาแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” รุ่นที่ 58 ประกอบด้วยเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ชีวิต และการปฏิบัติตนในฐานะเยาวชนที่ดีในการร่วมกันสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความสมานฉันท์