25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาศัยภาพ อิหม่าม” รุ่นที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาศัยภาพ อิหม่าม” ขึ้น เพื่อให้อิหม่ามหรือผู้ทำหน้าที่อิหม่ามได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ตามหลักการของศาสนา และนำความรู้ไปเผยแพร่แก่สัปปุรุษของมัสยิดตามความเหมาะสม ซึ่งโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาศัยภาพ อิหม่าม” รุ่นที่ 1 ปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงทพมหานคร