ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
........


       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี