วันที่ 8 ธันวาคม 2561 จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงาน และพบปะผู้นำองค์กรมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี ในงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์” และการประชุมสัมมนาเชิงประฏิบัติการไครภาคี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี


คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์” ในวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ พบปะพร้อมทั้งระดมทุนเพื่อพัฒนาสังคมมุสลิมแห่งนนทบุรีให้เจริญรุดหน้าต่อไป