30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 44 ท่าน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ


องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและสานสัมพันธ์ สร้างการส่วนร่วมของผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศาสนาให้มีประสิทธิภาพ