ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
....................................


         ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561


ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี