ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
................


         ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี