ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม

ฮิจเราะห์ศักราช 1440

..................

          ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี