ในโอกาศวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ.1439 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทุกท่าน และขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงโปรดประทานความเมตตาปรานีปกแผ่พี่น้องมุสลิมไทยและทั่วโลก รวมทั้งประชาชนคนไทยทั้งหลาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมิตรไมตรี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคความทุกข์ยากต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

วันอีฎิ้ลอัดฮา คือวันอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละและความช่วยเหลือกันและกันของมุสลิม เห็นได้จากการส่งเสริมให้เชือดสัตว์เป็นพลีทาน เพื่อนำมาบริจาคเป็นอาหารให้แก่คนยากจนและญาติมิตร ทั้งนี้เพราะ "การให้" นั้น ถือเป็นสะพานอันมั่นคงแข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้คนเราสานต่อสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันและกันได้อย่างยั่งยืน