ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์
ฮิจเราะห์ศักราช 1439


.....................


         ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว้า วันที่ 1 ของเดือนซุลกอดะห์ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561


ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี