ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)     
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙


-----------------------


       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว  มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙  ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ANNOUNCEMENT BY THE SHEIKHUL ISLAM OF THAILAND
ON THE BEGINNING OF SHAWWAL (EID Al-FITR) 1439H