เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ปี 2018/2019
**** ส่งเอกสารภายในวันที่ 25  มิถุนายน 2561****
.........................


ให้นักเรียนทุกท่านส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วย
1.    สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี)
2.    สำเนาใบคะแนน
3.    ต้นฉบับใบรับรองความประพฤติ
4.    ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบ บี และโรคเอดส์
5.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 โหล พร้อมเขียนชื่อกำกับด้านหลัง
6.    สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) พร้อมแปลเป็นภาษาอาหรับ
7.    สำเนาหนังสือเดินทาง
โดยส่งมายังสำนักจุฬาราชมนตรี ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1iTr1G2RuMp45P-TNCRRTBV8liBqqwD0t/view?usp=sharing

 

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อในสายสามัญ ให้ติดต่อไปยังสถานเอกอัคราชทูตซูดานประจำประเทศไทยตามที่อยู่
170/70 ,ตึก โอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1, ถนน รัชดาภิเษก-สุขุมวิท 16
เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร.02-0026742