ระกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙


-------------------------

       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
              
                                         
(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี