ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439

----------------------

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439  ตรงกับวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

ประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮศ. 1439