ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
...............


        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี