ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗

 

.........................

 


         ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

 


          จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ตรงกับเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ตรงกับ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี