ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ยะมาดิ้ลอาเคร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436

 


**************************

 

 

 

       เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
        หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี