ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436


***************

        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี