ประกาศจุฬาราชมนตรี

 

เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช
1435

 

**************

 

           เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (อีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

          หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

 

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี