ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 

-----------------------

 


        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของ
เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

 

        จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี