ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซะบาน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕

 


.................

 

 

 

           ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวัน ที่ ๑ ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี