ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

**********

          ตามที่ ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี