ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

**************

               เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

               หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี