ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 

.......................

 

          ตามที่ ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี