แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  การทำร้ายและฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์

 

 

 

 -----------------------------

 

 

 

          ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความตึงเครียดและมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการทำร้ายและฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลผู้ครองตนเป็นพระหรือนักบวช

 

          สำนักจุฬาราชมนตรีมีความกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกฝ่ายจะต้องรีบยุติโดยทันที เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายสายสัมพันธ์อันดีงามของพี่น้องชาวมุสลิมและชาวพุทธที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ด้วยความปกติสุขมาเป็นเวลายาวนาน  สำนักจุฬาราชมนตรีใคร่ขอย้ำว่า “อิสลาม” เป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องความรัก ความเมตตา ควบคู่กับความยุติธรรม ดังนั้น ผู้ที่ศรัทธาในศาสนาอิสลามจำเป็นต้องอำนวยความยุติธรรมต่อบรรดาผู้ศรัทธา เพื่อนมนุษย์ และสรรพสิ่งรอบตัว  แม้นว่าในบางสถานการณ์ที่ชาวมุสลิมอาจถูกทดสอบจากการกระทำที่ไร้ความยุติธรรม แต่อิสลามกลับสอนให้ผู้ศรัทธาตอบแทนความอธรรม ด้วยความดีงาม ดังที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ใน อัล-กุรอ่าน  ความว่า

 

 

 

          “ความดีและความเลวนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกัน เจ้าจงตอบโต้ (การกระทำที่เลวร้ายของผู้อื่น) ด้วยสิ่งที่
ดีงามกว่า เมื่อนั้นผู้ซึ่งระหว่างเจ้าและระหว่างเขาที่มีความเป็นศัตรูกันก็จะกลับกลาย
เป็นเยี่ยงมิตรที่สนิทกัน”
(๔๑ : ๓๔)

 

 

 

          "จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุมและการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่
ดีกว่า" (๑๖ : ๑๒๕)

 

 

 

           ดังนั้น ผู้ที่เป็นมุสลิมย่อมไม่อาจที่จะระบายความแค้น หรือกระทำการตอบโต้ต่อผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ดังที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ว่า

 

          “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮฺ เป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรม และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งใกล้ความยำเกรงยิ่งกว่า และพึง
ยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่
พวกเจ้ากระทำ”  (๕ : ๘)

 

           โดยนัยนี้ หากมุสลิมกระทำการที่อธรรมกับผู้บริสุทธิ์โดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรมตามหลักคำสอนของ
อิสลามแล้ว ความอธรรมย่อมจะดำเนินไปอย่างไม่รู้จบสิ้นและนำมาซึ่งความเสียหาย
ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
ไม่มีที่สิ้นสุด

 

           สำนักจุฬาราชมนตรีจึงใคร่ขอให้มุสลิมทุกคนคำนึงถึงหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้ศาสนาอิสลามและนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) มายังโลกนี้ เพื่อเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติทั้งมวล   ดังนั้น
จึงขอให้มุสลิมได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยให้ยึดมั่นอยู่ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่เพื่อนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทุกหมู่เหล่า พร้อมวิงวอนให้ทุกฝ่ายช่วยยับยั้งการมุ่งทำลายผู้บริสุทธิ์ เด็ก สตรี นักบวช และศาสนสถาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกและความเป็นภราดรภาพในการร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ววัน

 

 

 

สำนักจุฬาราชมนตรี

๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗