ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการจุฬาราชมนตรี

 

-------------------

 

       ตามที่จุฬาราชมนตรีได้แต่งตั้ง นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

 


       ในการนี้ จึงขอประกาศให้ทราบว่า นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการจุฬาราชมนตรีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 


ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี