ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 

***********

 

         ตามที่ ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี