ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 


***************

 

                     ตามที่จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

 

                     จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับ
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี