ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 

*******


      ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี