ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 


*******

 

        ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี