ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

****************

 

       เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า

 

       หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี