ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

 


*********

 


          ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น  ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มี ผู้เห็นดวงจันทร์   จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปี
ฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

  

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี