สารจุฬาราชมนตรี
แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์
ของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
---------------------------

       ข้าพเจ้า ในนามของพี่น้องมุสลิมไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อพระศาสนา สังคม และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ ผู้ทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติและทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านศาสนจักรและอาณาจักร เป็นอเนกประการ

        การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก คือ การละเพียงสังขาร แต่พระกรณียกิจที่เป็นคุณูปการแก่สังคม ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ อันเป็นคุณงามความดีที่จะคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างมิรู้ลืมตลอดไป

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี