ประกาศจุฬาราชมนตรี

 

เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

------------

 

      ด้วย จุฬาราชมนตรี ได้มีบัญชาให้ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 จึงขอประกาศให้ พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 

(ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข)
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
ผู้รับสนองบัญชา