ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

 


**********

 


     ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือน ซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

 

     จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี