ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง  ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์

 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

 

*****************

      เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ  ดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า

     หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี