ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434


*******


     ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


     จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี