ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434


***************


      ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


      จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

เดือนซะบาน 1434