ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434


***************


      ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


      จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี