ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง  ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร

 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

************

         เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์  ลับขอบฟ้า


        หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี