ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

 


***************

 

 

 

        ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

        จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี