ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

 


**************************

 

 

 

          เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม ทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า

 


          หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี