ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี

 

ฉบับที่ ๒

 

เรื่อง   การปลอมแปลงเอกสารสำนักจุฬาราชมนตรี

 

 

 

*****************

 

 

 

      ด้วย ในขณะนี้ได้มีบุคคลแอบอ้างและทำเอกสารโฆษณา ชวนเชื่อว่า สำนักจุฬาราชมนตรี มีโครงการให้ผู้ที่ยากจนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในแต่ละปี จำนวน ๔๐ คน และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผู้ถูกคัดเลือกจำนวน ๔๐ คน พร้อมทั้งระบุรายชื่อผู้ที่ถูกคัดเลือก ๒๐ คน วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม โดยผู้ที่อยู่ในโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าเอกสารสถานเอกอัครราชทูต รายละ ๓,๐๐๐ บาท

 

 

 

     สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ตรวจสอบหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ได้มีการปลอมแปลงลายมือชื่อจุฬาราชมนตรีและตราประทับ อีกทั้งสำนักจุฬาราชมนตรี มิได้มีโครงการดังกล่าวแต่ประการใด หากผู้ใดรู้หรือพบเห็นผู้กระทำเรื่องดังกล่าวขอให้แจ้งสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ จุฬาราชมนตรี ได้สั่งการให้ดำเนินการแจ้งความแล้ว และขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

 

สำนักจุฬาราชมนตรี