ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434
 

*********
 

       เพื่อให้การกำหนด วันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์
ใน วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า


       หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์
ดังกล่าวไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี