ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอยับ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๓

*******

         ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ ตามมาตรา ๘ (๓) เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนา นั้น

          จึงอาศัยอำนาจดังกล่าว ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอยับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

           หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์และรายงานผลกลับไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี